*Προσοχή : Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες & αλλοδαποί πιανίστες όλων των εθνικοτήτων, οι οποίοι γεννήθηκαν από τις 16 Ιανουαρίου 1992 και μετά. Αιτήσεις με ημερομηνία γέννησης πριν τις 16 Ιανουαρίου 1992 δεν θα γίνονται δεκτές.

Βήμα 1 / 2

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν

*Όνομα

*Επώνυμο

*Τηλέφωνο

*Email

*Ημερομηνία Γέννησης μετά τις 16 Ιανουαρίου 1992

*Αντίγραφο διαβατήριου ή ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης (μορφή PDF)

*Δύο (2) φωτογραφίες τουλάχιστον 1200px κατάλληλες για δημοσίευση. Συμπληρώστε εδώ σύνδεσμο κοινής χρήσης από πλατφόρμες τύπου Google Drive, Dropbox κ.ά. - δημόσια πρόσβαση - που θα οδηγεί σε φάκελο με τις φωτογραφίες σας.

*Βιογραφικό (έως 100 λέξεις, στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά) (μορφή PDF)

*Ρεπερτόριο (το ρεπερτόριο που έχει επιλεχθεί για καθέναν από τους τρείς γύρους - βλ. ΛΙΣΤΑ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ -. Στην περίπτωση που θα επιλέξετε έργο που δεν υπάρχει στη λίστα πρέπει να συμπεριληφθεί και η παρτιτούρα στο ίδιο αρχείο) (μορφή PDF)

 *Πτυχία & Διπλώματα (μορφή PDF)

*Κατάλογος Καθηγητών (Κατάλογος – με χρονολογική σειρά – όλων των καθηγητών που ο διαγωνιζόμενος είχε έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής) (μορφή PDF)

Όροι και προϋποθέσεις