COMPETITION POSTER

WINNERS

NIKOLAOS KIRIOSOGLOU- 1st Prize

NIKOLAOS STAVLAS – 2nd Prize

TITOS KOUVELIS – 3rd Prize

Collection of competition photos